STADGAR FÖR SILVERKAI

§1 NAMN OCH FORM

 1. Föreningens namn är Silverkai (härefter kallad Föreningen).
 2. Föreningen är till för kontakter och ömsesidigt utbyte mellan äldre japaner bosatta i Sverige, genom aktiv medverkan eller stöd.
 3. Föreningen är en religiöst och politiskt obunden ideell förening.
 4. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§2 HEMORT

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

 1. Föreningens målsättning är att bidra till och stödja att äldre japaner bosatta i Sverige med bevarande av sin identitet kan leva ett rikt liv till kropp och själ.
 2. Föreningens syfte är att med denna målsättning bedriva en verksamhet som leder till en förbättring av medlemmarnas liv och hälsa (QOL: Quality of life) genom att underlätta medlemmarnas självförverkligande och ömsesidiga utbyten, motverka ensamhet och skapa en arena för fritidsaktiviteter och rekreation, samt för spridning och utbyte av information.

§4 VERKSAMHET

 1. För att uppnå ovan nämnda syfte arrangerar Föreningen aktiviteter av följande slag:
 • Att årligen fira traditionella högtider,
 • Anordna fritids- och rekreationsaktiviteter,
 • Arrangera kurser och seminarier för att främja hälsa och kunskap,
 • Sprida information om kulturella och sociala evenemang
 • Sprida information i övrigt om livet i Sverige och Japan.
 1. Samt aktiviteter i övrigt som krävs för att uppnå Föreningens syfte.

§5 MEDLEMSKAP

 1. Föreningsmedlem (fullständigt medlemskap) är den som stöder Föreningens syfte och målsättning, önskar aktivt delta i eller stödja Föreningens verksamhet och som har registrerat sig som medlem.
 2. Familjemedlem är den som stöder Föreningens syfte och målsättning och som registrerat sig som make/maka, partner eller del av medlems familj.
 3. Medlem i övrigt (såsom stödmedlem) är den som registrerat sig som medlem för att vara behjälplig i föreningsarbetet.

§6 INTRÄDE I FÖRENINGEN

Den som önskar inträde i Föreningen ansöker om detta muntligt, digitalt eller via skriftlig ansökan; för medlemskap krävs styrelsens godkännande.

§7 MEDLEMSAVGIFT

Medlem är skyldig att betala den medlemsavgift som beslutats av årsmötet.

§8 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Medlem som önskar utträde ur Föreningen kan beviljas detta efter att ha lämnat in en ansökan om utträde eller på annat sätt ha kontaktat styrelsen.

§9 STYRELSEN

 1. Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, vars ledamöter utses av årsmötet.
 2. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och ett antal övriga ledamöter.
 3. Styrelsen utser en föreningsmedlem till revisor, som ska godkännas av årsmötet.
 4. Revisorn ska granska Föreningens verksamhet, räkenskaper och ekonomi samt upprätta en revisionsberättelse som redovisas vid ordinarie årsmöte.
 5. Styrelsen verkställer beslut som fattats av årsmötet och har rätt att besluta och verkställa i frågor som måste avgöras i det dagliga arbetet mellan årsmötena. Styrelsen beslutar därutöver i administrativa frågor som inte kräver beslut av årsmötet.
 6. Styrelsen utser inom sig ordföranden, som ska godkännas av årsmötet.
 7. Ordföranden är Föreningens officiella representant och har det övergripande ansvaret för verksamheten.
 8. Ordföranden kan, då denne anser det befogat, och i samråd med styrelsen, utse vice ordförande, administrativ chef och eventuellt övriga stödjande befattningar.
 9. Ordföranden och styrelsen kan vid behov kalla Föreningens medlemmar till extra årsmöte.

§10 VAL AV STYRELSE

 1. De olika befattningarna i Föreningens styrelse utses inom styrelsen.
 2. Vid val till styrelse utser styrelsen ledamöter bland de kandidater som i förväg har nominerats av föreningsmedlemmarna eller rekommenderats av styrelsen; valet ska godkännas av årsmötet.
 3. I det fall årsmötet inte godkänner valet av en styrelseledamot kan årsmötet nominera en kandidat och utse denna till ledamot, med ordförandens godkännande.
 4. Styrelsens ledamöter väljs på två år. Dock är omval möjligt.

§11 ENTLEDIGANDE AV STYRELSELEDAMOT

I följande fall kan styrelsen besluta om entledigande av en styrelseledamot:

 1. Då det konstaterats att vederbörande på grund av bristande mental och fysisk hälsa är oförmögen att klara av sina uppgifter.
 2. Då något har hänt som bedöms omöjliggöra vederbörandes fullgörande av sitt uppdrag som styrelseledamot.

§12 ÅRSMÖTE

 1. Föreningens årsmöte konstitueras av föreningsmedlemmarna (full­ständigt medlemskap) och hålls en gång om året (härefter benämnt ordinarie årsmöte). Dock kan vid behov kallas till extra årsmöte (härefter benämnt extra årsmöte).
 2. Kallelse till årsmöte skall kungöras senast två veckor före mötet.
 3. Vid ordinarie årsmöte fattas beslut i följande frågor:
 • Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse,
 • Kommande års verksamhet och budget,
 • Viktiga förvaltningsfrågor i övrigt.
 1. Angående val och entledigande av styrelseledamöter sker detta vid utgången av aktuell mandatperiod.
 2. Vid behov av stadgeändring eller upplösning av Föreningen tas beslut om detta vid ordinarie eller extra årsmöte.
 3. Årsmötet är beslutsmässigt då minst en tredjedel av föreningsmed­lem­mar­na är närvarande. Även deltagande via fullmakt räknas som närvaro.
 4. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet inklusive deltagare via fullmakt.

§13 BESLUT, OMRÖSTNING

 1. Vid Föreningens styrelsemöten och årsmöten fattas beslut genom omröstning med enkel majoritet.
 2. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§14 UTESLUTNING AV MEDLEM

I följande fall kan föreningsmedlem strykas ur rullorna efter beslut av styrelsen:

 • I det fall det under en viss period har varit omöjligt att komma i kontakt med vederbörande.
 • I det fall vederbörande under längre tid inte har betalat medlemsavgiften. Detta gäller dock inte om ansökan om uppehåll har lämnats in.
 • Då omständigheter framkommit som gör att vederbörande bedöms vara olämplig som medlem.

§15 STADGEÄNDRING

Vid begäran av föreningsmedlem om stadgeändring bedöms denna av styrelsen varefter, om sådan anses nödvändig, stadgeändring beslutas om vid årsmöte (extra årsmöte).

§16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 1. Upplösning av Föreningen beslutas på förslag från styrelsen av årsmötet med enkel majoritet jaröster.
 2. Angående hanteringen av Föreningens tillgångar tas beslut med enkel majoritet vid årsmötet efter omröstning.

§17 ÖVRIGT

Frågor som faller utanför vad som anges i stadgarna beslutas om i särskild ordning vid behov.

 

DESSA STADGAR TRÄDER I KRAFT DEN 26 JANUARI 2019.